Remissvar Strandenområdet – bygg ingen skola där!

Naturskyddsföreningen Mora motsätter sig lokaliseringen av en högstadieskola i det föreslagna området i detaljplanen av många skäl. Trafiken och bristen på grön skolmiljö är de största.

Naturskyddsföreningen Mora anser att det är högst olämpligt att placera en skola där ungdomar i så stor utsträckning utsätts för avgaser och buller från vägtrafik. Varje år skördar luftföroreningar från vägslitage och förbränning av diesel och bensin 7 000 människoliv i Sverige! På kort sikt ökar risken för bland annat akuta luftvägsinfektioner. Personer som utsätts för föroreningar under längre tid ökar risken att drabbas av cancer, astma och KOL och forskning visar att den kognitiva utvecklingen hos barn hämmas. Våra barns hjärnor och lungor påverkas även när de utsätts för väldigt låga doser.

I planförslaget anges att 90 % av skolgårdens yta ska vara hårdgjord och utgöra drygt 8 m2/elev, men i praktiken blir den än mindre. Boverket anser att en yta på 30 m2/elev är en lämplig yta! Naturskyddsföreningen Mora anser att skolor i möjligaste mån bör ligga i närheten av naturen så att barn och unga har tillgång till gröna skolgårdar med plats för rekreation, rörelse och utomhusundervisning.

Forskning visar att grön utomhusundervisning/utevistelse bidrar till:

  • bättre inlärningsförmåga
  • bättre koncentration, arbetsminne och studiemotivation
  • ökad fysisk aktivitet
  • hälsosammare matvanor
  • högre miljömedvetenhet
  • kreativ och emotionell utveckling
  • social interaktion och sammanhållning
  • sänkta stresshormoner i kroppen
  • snabbare återhämtning

Vi anser inte att en skola på Stranden-området bidrar till de utvecklingsområden som anges i Mora kommuns egna strategi ”Hållbara Mora”.

Läs hela yttrandet: Yttrande Naturskyddsföreningen Mora DP Stranden