Inventera och skydda skogen i Härkämäck

Till Länsstyrelsen Dalarna
Begäran om inventering och skydd av skogen på Härkämäck i Mora 
Billerud-Korsnäs tänker dra in en skogsbilväg vid Härkämäck och avverka ett mer än 50 hektar stort gammalt intakt naturskogslandskap med olikåldrig kontinuitetsskog där tall dominerar. Den planerade avverkningen berör i öster sluttningen ner mot Andjusbäcken. Denna del består av tallskog, blandskog och granskog med höga naturvärden. Området är ett av de största med skyddsvärd kontinuitetsskog i väglöst område som finns kvar i Mora kommun.
Vid ett kort besök i området 16 oktober kunde konstateras att naturvärdena skulle förstöras genom ett stort kalhygge. Flera rödlistade arter är spridda över hela området liksom en anmärkningsvärt rik tillgång på gamla tjärade torrakor, stubbar, lågor och diverse vedfragment. Att hitta skogar med så mycket död ved är idag sällsynt. Området är ett gammalt relativt glest bevuxet brandfält som bör skyddas och skötas/restaureras. Inte kalavverkas. Att snitsla av vissa skyddsvärda delar på det sätt som gjorts kommer inte att fungera för att bevara naturvärdena på lång sikt. De snitslingar som gjorts är dessutom mycket inkonsekvent utförda. Skogsbilvägen får naturligtvis inte byggas.
Härmed begärs att Länsstyrelsen inventerar områdets biologiska och skogliga naturvärden. Samarbete och dialog vad gäller inventering och skydd kan gärna ske med Mora kommun och Skogsstyrelsen.