Avverkning/gallring i strandskyddsområde, Kråkberg

Vid två fastigheter i Kråkberg planeras nybyggnation och avverkning/gallring har gjorts mot stranden för att skapa sjöutsikt – nu i häckningstid! Det är förbjudet att avverka boträd och strandskydd gäller 100 meter från strandkanten. Vi har informerat kommunekologen, kommunens kulturarvssekreterare, länsstyrelsen och skogsstyrelsen.

På den ena fastigheten står Bergkvist Siljan AB för avverkning och gallring på uppdrag av fastighetsägaren. Bland annat har grova aspar fällts och även torrakor i slänten mot Orsasjön.

I området har exempelvis mindre hackspett, spillkråka och staren sin livsmiljö. Här fanns också bohål i träden.

Biotopen ner mot sjön har kraftigt förändrats från att ha varit en viktig miljö för speciellt hackspettar. Även undervegetationen, som är viktig för fågellivet, har försvunnit.

Speciellt Fornstigen är här kraftigt förstörd av skogsmaskinen. Även Flottarleden nedanför sluttningen är påverkad. Stigarna finns beskrivna på en uppsatt informationstavla vid den stora badstranden i Kråkberg.

Vid den andra kan fastighetsägaren själv ha utfört avverkning/gallring. Många grövre tallar är bandade så en fortsatt avverkning kan ske här. Här var undervegetationen väldigt tät innan gallring så en markant förändring av biotopen mot sjön har skett. Hålträd finns även här och området ingår i tidigare nämnd livsmiljö för skyddsvärda fåglar.

Bystigen Fornleden som går i kanten av sluttningen mot sjön har schaktats bort.